การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส และเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 จังหวัดพะเยา