โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม