แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเดือนพฤษภาคม 63 คลิกรายละเอียดเดือนเมษายน 63 คลิก

รายละเอียดเดือนมีนาคม 63 คลิก

รายละเอียดเดือนกุมภาพันธ์ 63 คลิก

รายละเอียดเดือนมกราคม 63 คลิก

รายละเอียดเดือนธันวาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนพฤศจิกายน 62 คลิก

รายละเอียดไตรมาสที่ 4 คลิก

รายละเอียดเดือนตุลาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนกันยายน 62 คลิก

รายละเอียดเดือนสิงหาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนกรกฎาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนมิถุนายน 62 คลิก 

รายละเอียดเดือนพฤษภาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนเมษายน 62 คลิก

รายละเอียดเดือนมีนาคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนกุมภาพันธ์ 62 คลิก

รายละเอียดเดือนมกราคม 62 คลิก

รายละเอียดเดือนธันวาคม 61 คลิก

รายละเอียดเดือนพฤศจิกายน 61 คลิก

รายละเอียดเดือนตุลาคม 61 คลิก