แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

รุ่นที่ 1 ทำแบบสอบถาม คลิก

รุ่นที่ 2 ทำแบบสอบถาม คลิก