พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ "การขับเคลื่อนเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการในพื้นที่จังหวัดพะเยา