โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 จังหวัดพะเยา ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง