การประชุมผู้บริหาร-วิชาการ กลุ้มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562