พิธีเปิดการอบรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ (B-net) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา