พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2562