พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี