พิธีอัญเชิญผ้าไตรจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี