พิธีปลงผมนาคโครงการพรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ