คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562