พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการกลยุทธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา กิจกรรมคนพะเยาร่วมใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา