พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ