จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี พ.ศ. 2562