การประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ณ มจร. วิทยาเขตพะเยา