โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562