การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ และประธานที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาค 6 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มจร.วิทยาเขตพะเยา