พศจ.พะเยา ออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา