โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมีส่วนร่วม จังหวัดพะเยา ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ