พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร