การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ