ร่วมงานวันบูรพาจารย์ครบรอบการก่อตั้ง 28 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริมศีลธรรม