การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดเขตปกครองคณะสงฆ์อำภอปง จังหวัดพะเยา และอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาล ณ วัดนาปรัง