การอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาลเขตปกครองคณะสงฆ์อำภอจุน ณ วัดห้วยข้าวก่ำ