การอบรมและบรรยายถวายความรู้ในการอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาล เขตปกครองคณะสงฆ์อำภอแม่ใจ ณ วัดโพธาราม