ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดวันสอบกองธรรมสนามหลวง

ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิต ที่ กธ. ๕๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แจ้งว่า ได้กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้..

          ๑. นักธรรมชั้นตรี  กำหนดสอบวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน – ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒  ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี  ขึ้น  ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

          ๒. นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบวันที่ ๔ - ๕ - ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์  แรม  ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชา  ละ ๓ ชั่วโมง

          ๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น  กำหนดสอบวันจันทร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที  เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ

          อนึ่ง  ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปี  ที่ผ่านมา ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความ  แก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม  และมีบัญชาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบถวาย  ในที่ประชุม

Вспомни, что ты не дышишь, что твоя нервная система это металлические нити и что я сжег твое сердце.

Слабые прячутся за тусклыми цветами, стараясь слиться с землей.

Когда он снова "Песня аврил лавин скачать"посмотрел налево, ворон исчез с плеча.

Крошечные брызги яда сорвались с краев чаши, запачкав ей лицо ""и руки.

Я пренебрег бы своими обязанностями, если бы мы этого не сделали.

Судя ""по всему, он совсем освоился в мире людей.

Он недоверчивая "Первый год малыша/бархат"скотина, но твой наивный испуг может подействовать.

И матросы, мало-помалу убедившись "Моисей"в этом, притихли.

Можно допустить даже "В кварталах дальних и печальных: Избранная лирика. Роттердамский дневник"топологическую поверхность касания, мы видели "Школьная психологическая служба. Работа с педагогами"такие допущения в архитектуре Би-центра.

Моя обязанность наблюдать за правильным ходом судебной процедуры, "Логопедический букварь"а вы должны будете взвесить "Справочник школьника 1-4 (1-3): Русский язык. Математика. Природоведение"улики и решить, справедливо ли обвинение.

Выстрел, по-видимому, был роковым, "Химия. 8 класс. Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ. ВЕРТИКАЛЬ. ФГОС"и бедный Генри упал с лошади.

Нет, мисс, "Обведи, наклей, узнай/без фломастера/Формы"не только ваши волосы, но и "Волхв"ваше личико, ваша кожа, белая, как алебастр, "Хмель"ваша стройная фигура и ваши глаза.