ผ้าป่ามหากุศล

 
       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม   2552 เมื่อเวลา 13.00 น.ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา    นำโดยนางสาวเรืองวรรณ   บัวนุช    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
และข้าราชการในจังหวัดพะเยา    ร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้าง
อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์