จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564