พศจ.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อหารือกิจกรรมและภาระงานที่จะดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาปรังวิทยา