ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดพะเยา