พิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 “90 ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน