พศจ.พะเยา สนองงานคณะสงฆ์และตรวจสอบพื้นที่การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พื้นที่ อ.ปง และ อ.เชียงม่วน