สรุปการประชุม มส. ครั้งที่ 16 วันที่ 30 กค.52

  สรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16 
  วันที่ 30 กรกฏาคม 2552

๒.๔ อนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพะเยาจำนวน ๖ แห่ง คือ
        ๑) แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยคำ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
        ๒) แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดหย่วน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
        ๓) แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
        ๔) แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดแสนเมืองมา ตำบลมาง อำเภอเชียงคำ
        ๕) แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
        ๖) แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ