ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร, ไข่ไก่) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดหย่วน