พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา และพิธีทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในวัดที่ขาดแคลน