พิธีมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และถุงมือ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง