งานฉลองพระชันษา 96 ปี

   

                                      (กรุณาคลิกที่รูปดอกไม้)

    ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ครบ 96 ปี
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552


กำหนดจัดงานฉลองพระชันษา เนื่องในมงคลวโรกาสดังกล่าวให้สมพระเกียรติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การจัดแสดงนิทรรศ การพระประวัติ พระกรณียกิจ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระกุศล การจัดสัมมนาทางวิชาการ และการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตึกสันติไมตรีในทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

ส่วนกลาง มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับองค์กรมูลนิธิ สถานศึกษาและส่วนราชการต่างๆ จัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2552

2.วัดบวรนิเวศวิหารร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการ และสถานศึกษาจัดกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2552

ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ณ จังหวัดทุกจังหวัดและวัดทุกวัด

ในการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีสาระสำคัญของการจัดกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

ส่วนกลาง

1.การจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2552 โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ ส่วนราชการ และสถานศึกษา กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย

- การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป

- การปฏิบัติธรรมของฆราวาส จำนวน 1,000 คน

- การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา

- การตักบาตรพระสงฆ์ 967 รูป และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การขอความร่วมมือเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังสถานศึกษา และวัดทั่วราชอาณาจักร

2.การจัดกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แยกเป็นกิจกรรมพิธีสงฆ์ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2552 และกิจกรรมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2552 กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นโดยรวม ประกอบด้วย- การเจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงพระธรรมเทศนา

- การตักบาตร และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การจัดทำหนังสือพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การจัดทำจด หมายเหตุจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การประชาสัม พันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

- การจัดเตรียมพระราชพิธี และศาสนพิธี

ส่วนภูมิภาค

จัดให้มีกิจกรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 ทุกจังหวัดและทุกวัดทั่วราชอาณาจักร โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เป็นหลักในการจัดกิจกรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานการดำเนินงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย

- การตักบาตร การเจริญพระพุทธมนต์

- การจัดปฏิบัติธรรม การฟังพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม

- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จังหวัดและวัดต่างๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

เพื่อให้การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพุทธมณฑลเห็นควรนำเรื่องเสนอขอการสนับสนุนจากมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณา ดังนี้

1.เพื่อทราบกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

2.เพื่อพิจารณาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ประสานขอความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้วัดในเขตปกครองจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกับให้วัดทุกวัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษในวันธรรมสวนะ รวบรวมปัจจัยร่วมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

รวมทั้งจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในวันที่ 3 ตุลาคม 2552