ตักบาตร เทโวโรหนะ วันแห่งความสามัคคี

              

                    

                      จังหวัดพะเยา ทำพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ จำนวน 3  แห่ง คือ บริเวณพระธาตุจอมทอง,โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 4 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2552             

       วันเทโวโรหณะวันแห่งความสามัคคี หน้าต่างศาสนา   ปีนี้ เทศกาลวันเทโวโรหณะหรือตักบาตรเทโวโรหณะ  ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม 2552 ซึ่งเป็นออกพรรษา และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก (สวรรค์)  ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศน์โปรดพุทธมารดา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษา  หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก”  ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ กล่าวคือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรกต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน ชาวพุทธจึงได้มาตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้า รวมทั้งทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล จนกลายเป็นประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ โดยชาวพุทธได้อาศัยวันสำคัญนี้ เป็นการส่งเสริมด้านจิตใจแสดงถึงความกตัญญู ในการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ดังเช่นพระพุทธองค์เสด็จลงมาเทศน์โปรดพุทธมารตาในเทวโลก 
 
ประเพณีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นำมาซึ่งความสามัคคีในสังคม...
 
ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสำคัญ และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ ดังนั้นรัฐบาลและคณะสงฆ์จึงมอบนโยบายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เน้นส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเทโวโรหณะ โดยการรณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเข้าใจและยึดมั่นในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ไปร่วมตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกันตามวัดต่าง ๆ ที่จัดงานในวันดังกล่าว 
 
นางจุฬารัตน์ บุณยากร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถึงการส่งเสริมเนื่องในเทศกาลวันเทโวโรหณะ ว่า
 
“รัฐบาลและคณะสงฆ์ ให้ความสำคัญและเห็นถึงคุณค่าในประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะด้านต่าง ๆ  เช่น   ด้านจิตใจ  ที่แสดงให้เห็นถึงความ “กตัญญูกตเวที” ที่ลูกพึงมีต่อพ่อแม่  แม้แม่จะไม่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูเพราะสิ้นพระชนม์ ไปตั้งแต่พระพุทธองค์ ประสูติได้เพียง 7 วัน แต่พระคุณของแม่ ผู้ให้กำเนิด ให้ชีวิตย่อมยิ่งใหญ่ให้ระลึกถึง ผู้ที่มาทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะจะได้ตระหนักและซาบซึ้งในพุทธประวัติตอนนี้ ก่อให้เกิดแนวทางที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้านความสามัคคี เมื่อประชาชนจำนวนมากจากที่ต่าง ๆ  มาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ  แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีนับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพาสันติสุขให้เกิดขึ้น ในสังคม ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วันสำคัญดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่า การที่ประชาชนยังยึดมั่นในประเพณี  อันดีงามและปฏิบัติศาสนกิจในสำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระสงฆ์   ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา  และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นวันสำคัญที่พระสงฆ์จะได้ทำหน้าที่ในการแสดงพระธรรมเทศนา สั่งสอน ให้ประชาชนหมู่มากที่มาร่วมทำบุญมุ่งทำแต่ความดี” 
 
ประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นประเพณีอันดีงาม ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพร้อมใจกันมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยใจอันยึดมั่นในหลักพุทธธรรม
 
ด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพ  พลังของพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จะเป็นอานิสงส์ให้ความสุขสงบเกิดขึ้นและอยู่คู่สังคมไทยได้ในที่สุด

ปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์

Та "Visicon pro скачать crack"отпрянула, словно увидела змею.

Его опущенные плечи напомнили Идену "Песня черепашки ниндзя скачать"крестьянина, отдыхающего на границе своего поля.

Кроме того она хотела бы, чтобы "Дидактические игры в старшей группе"Берри познакомился с хорошей девушкой, чтобы "Минусовки скачать учат в школе"он правильно питался и достаточно бывал "Бесплатные пионерские песни скачать"на солнце.

И это странная "Клиника скачать торрента"Игра, с самого начала.

Человек протянул руку через окошко.