ประชุมพระสอนศิลธรรม

    

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้จัดประชุมพระสอนศิลธรรม จังหวัดพะเยา,เชียงราย,น่าน มีพระสอนศิลธรรม จำนวน 250 รูปเข้าประชุม ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2552