พะเยาเมืองน่าอยู่ อันดับที่ 6 ของประเทศ

  

         อันดับเมืองน่าอยู่จากทั่วประเทศ เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยมีมติให้เมืองพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ อันดับ 6 ของประเทศ รองจาก "เมืองแม่ฮ่องสอน"และ "เมืองน่าน"ในภาคเหนือตอนบน


                  นายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่า สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา" หรือ สทพ.(LDI) ซึ่งเป็นมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำในลักษณะ เชื่อมอดีต ปัจจุบันและอนาคต ต่อแนวคิด นโยบาย และการปฏิบัติเชื่อมต่อ หรือการถักทอทางสังคมทำให้เกิดพลังทางสังคม ได้จัดอันดับเมืองน่าอยู่จากทั่วประเทศ เมื่อปลายปีที่แล้ว(2551) โดย"เมืองน่าอยู่-ชุมชนน่าอยู่" ในความหมายของ"ดัชนีความน่าอยู่"ของเมืองนี้ หมายถึง เทศบาลที่น่าอยู่สำหรับประชากรผู้อยู่อาศัย และผู้ท่องเที่ยวผ่านทาง ทั้งในมิติความปลอดภัย มิติความสะอาด มิติความมีคุณภาพชีวิตที่ดี มิติการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล และมิติความเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวม 5 มิติ ในการพิจารณาตัวชี้วัด โดยได้ทำการวิเคราะห์ดัชนีความน่าอยู่ของเทศบาลเมือง 124 แห่ง ทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า "เมืองพะเยา" ติดอันดับ 6 ใน10 เมืองน่าอยู่ในฐานะ เมืองเก่าแก่อันสงบงามท่ามกลางเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรม และธรรมชาติ มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ "วัดศรีโคมคำ" สถานที่ประดิษฐาน"พระเจ้าตนหลวง" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา "กว๊านพะเยา" ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ แหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้ในจังหวัดพะเยายังเป็นจังหวัดที่มีอันซีนไทยแลนด์ถึง 2 แห่ง คือ "วัดพระเจ้านั่งดิน" และ "น้ำตกภูซาง" ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ชาวพะเยาควรรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ กว๊านพะเยา ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดูแลรักษาให้สะอาดทั้งในน้ำและบนบกอยู่ตลอดเวลา ขณะนี้ทุกวันจะมีบริการนั่งเรือไปไหว้พระกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย และทุกเช้าเวลา 07.00 น.จะมีการตักบาตรบริเวณท่าเรือบริการอีกด้วย โดยจะมีส่วนราชการ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาใส่บาตรเป็นเสน่ห์ของเมืองพะเยาที่หาชมได้ยาก. ………………………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------
 
  ข่าวโดย : ราษี ณ ลำปาง
  หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
  Bookmark this :