การอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

      

                นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดอบรมค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตยาเสพติด    อำเภอแม่ใจ    ระหว่างวันที่  27-30 ตุลาคม 2552  ณ    วัดโพธาราม    อำเภอแม่ใจ   จังหวัดพะเยา   มีผู้เข้า ร่วมโครงการ 290 คน