ประชุมถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ

        คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันจัดทำโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆธิการ ระดับเจ้าอาวาส ในจังหวัด  มีจำนวนสี่ร้อยกว่าวัด  เจ้าอาวาส จำนวน 480 รูป เพื่อให้การรับธุระบริหารจัดการพระพุทธศาสนา

 

พระสังฆาธิการต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการโน้มน้าวจิตใจคน และยังจะต้องปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย กฏหมาย กฏมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่ง มติประกาศพระ-บัญชาสมเด็จพระสังฆราม และคำสั่งผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดสืบไป ในการจัดโครงการดังกล่าวดำเนินการ ในวันที่ 11พฤศจิกายน 2552  ณ วัดศรีโคมคำ  อำเภอเมืองพะเยา และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดหย่วน  อำเภอเชียงคำ

 วิทยากรคือ 

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บรรยายพิเศษ เรื่อง การปกครองทางภาครัฐและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ กับการอุปถัมภ์ คุ้มครองพระพุทธศาสนาของรัฐ

2.พระศรีสุทธิเวที (รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา) บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุกโลกาภิวัตน์

3.พระโสภณพัฒโนดม (รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา) บรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนากิจการคณะสงฆ์ และกล่าวปิดการประชุม

 

 

 

 

 

 

Знаете, я был главой крупнейшего "Метод ильи франка скачать"криминального клана в Америке.

Порой "План проведения дня рождения"она готова была на стенку лезть от Натана.

Асельмо и Мирон выглядели "кредит бизнес банк"точно, как два автомата для продажи "Скачать видеоклип в формате mp4"сигарет, только у автоматов нет волос и, как утверждают некоторые, они более "Скачать паланик чак"склонны к милосердию, нежели Ансельмо и Мирон.

Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и "Скачать универ новая общага 1 сезон"хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете.

Такое неповиновение вызвало "Гарри поттер книга и узник азкабана скачать"у Чиуна столь сильное негодование, что он "Скачать песню та"отвернулся от Римо.

Фургоны снова двинулись в путь.

Я слыхал, что "Геометрия. Весь школьный курс в таблицах"у него есть и свой погребок.

Да это легче "Про птиц. Моя первая книга о животных"легкого не труднее, чем бултыхнуться "Красная Шапочка на Манхэттене"за борт.

Не слыша за собой топота "Изометрическая гимнастика доктора Борщенко. Позвоночник и суставы. Полный курс упражнений (+CD)"копыт, Зеб Стумп догадывается, что его спутник "Неупокоенные"остановился.

Несколько секунд он стоял молча и смотрел на нас.

Он "Авэлидо. Исцеляющие фразы"родился в тысяча восемьсот семидесятом "Анна Каренина"году, в нынешнюю мировую войну добровольно вступил "Геральт: Последнее желание. Меч Предназначения. Кровь эльфов. Час Презрения"в ряды войск и пал двадцать второго августа тысяча девятьсот четырнадцатого "Так говорил Черномырдин: о себе, о жизни, о России"года в Анло.

Кроме трех бежавших, никто не "Девочка моя, или Одна кровь на двоих"остался в живых.