คลื่นสันติภาพ

     ในวันทึ่ 19  ธันวาคม 2552 นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง ดร นิเชต  สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฏก (ป.อ.) ปยุตฺโต เป็นผู้มอบ