งานฉลองพัดยศ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้จัดงานฉลองพัศยศ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5  ธันวาคม  พุทธศักราช 2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา /ตั้ง/ เลื่อนสมณศักดิ์  ให้

1.พระมหาประยุทธ์   เป็น พระครูสุตปัญญานุยุต  
เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
2. เจ้าอธิการพันธ์  ติสฺสวํโส  เป็น พระครูโกศลอรัญวัตร  
เจ้าคณะตำบลชั้นโท
3.พระครูปลัดชูเกียรติ  สุกิตฺติโก  เป็น พระครูสุกิตยากร  
เจ้าคณะตำบลชั้นโท


4. พระใบฎีกาสุชาติ  ธีรปญฺโญ   เป็น พระครูโกวิทมงคลการ   เจ้าคณะตำบลชั้นโท
5.พระอธิการมนตรี  สุจิณฺโณ     เป็น พระครูสุจิณโพธิวิจักษ์   เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
6.พระสมุห์ภักดี  ปภาโส   เป็น พระครูประภาสวรเขต  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
7.พระปลัดทะนงศักดิ์  จนฺทโก   เป็น พระครูจันทวิริโยภาส  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
8. พระสมุห์ยุทธการ  วิสุทฺธสีโล   เป็น  พระครูประยุตศุภการ  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
9.พระครูชาติ  อคฺคธมฺโม   เป็น พระครูสุชาติธรรมานุรักษ์  รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
10.พระครูพิศาลสรกิจ(แสลง)   เป็น พระครูไพศาลกิจจานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
11.พระครูสิริปริยัตยานุกูล  เลื่อนเป็น เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
12.พระครูสุภัทรพรหมคุณ  เลื่อนเป็น เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
13.พระครูสุนทรธรรมประยุต  เลื่อนเป็น รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
14.พระครูสุวรรณธรรมนิวิฐ  เลื่อนเป็น รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
15.พระครูอุปถัมภ์ธรรมากร  เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
16.พระครูโชติธรรมาภินันท์  เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
17.พระครูมนูญจิตสังวร  เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
18.พระครูวิมลขันตยาภรณ์  เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
19.พระครูอาทรพัฒนพิศาล  เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
20.พระครูสุนทรวุฒิสาร  เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
21.พระครูอดุลวุฒิกิจ   เลื่อนเป็น เจ้าคณะตำบลชั้นโท

 ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์
พระภิกษุ สามเณร ในพระอารามโดยสมควร   จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ.

 ตั้งแต่วันที่  5  ธันวาคม  พุทธศักราช 2552  เป็นปีที่          ในรัชกาลปัจจุบัน

         สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปร.
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ   นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี


  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5  ธันวาคม  พุทธศักราช 2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา /ตั้งสมณศักดิ์ให้

1.พระมหาประยุทธ์  เป็น พระครูสุตปัญญานุยุต เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
2. เจ้าอธิการพันธ์  ติสฺสวํโส เป็น พระครูโกศลอรัญวัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท
3.พระครูปลัดชูเกียรติ  สุกิตฺติโก เป็น พระครูสุกิตยากร เจ้าคณะตำบลชั้นโท
4. พระใบฎีกาสุชาติ  ธีรปญฺโญ เป็น พระครูโกวิทมงคลการ  เจ้าคณะตำบลชั้นโท
5.พระอธิการมนตรี  สุจิณฺโณ เป็น พระครูสุจิณโพธิวิจักษ์  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
6.พระสมุห์ภักดี  ปภาโส  เป็น พระครูประภาสวรเขต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
7.พระปลัดทะนงศักดิ์  จนฺทโก เป็น พระครูจันทวิริโยภาส เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
8. พระสมุห์ยุทธการ  วิสุทฺธสีโล เป็น พระครูประยุตศุภการ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
9.พระครูชาติ  อคฺคธมฺโม  เป็น พระครูสุชาติธรรมานุรักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
10.พระครูพิศาลสรกิจ(แสง) เป็น พระครูไพศาลกิจจานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

 ขอพระคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุ
สามเณรในพระอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ.

 ตั้งแต่วันที่  5  ธันวาคม  พุทธศักราช 2552  เป็นปีที่          ในรัชกาลปัจจุบัน
         สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปร.

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ   นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี


 

Аретино поднялся с постели и выглянул "Женские болезни. Полный справочник" в окно.

Теперь "Карточка 360 значений синуса косинуса тангенса котангенса" он знал, о чем они думали в те последние минуты.

Передо "Сорок сороков т. 3 Москва в границах 1917 год" мной вставал вопрос за вопросом.

То, что мог показать Камень, "Искусство медитации. Вдохновляющие упражнения и примеры" зависело от его настроения, но "О чем расскажет дождь" не от того, что мог, "Вяжем элегантные накидки и пончо" зная или не зная, принести на сеанс Томас.

Кортнэй "Россказни Роджера" выдернул чеку и пустил гранату вниз по склону шахты, словно "Великие тайны прошлого Большая книга знаний" мячик, так, чтобы она откатилась подальше "вклады в петрозаводске" прежде, чем ударится о "Русские народные сказки" что-нибудь твердое.

Я была в соседней комнате и все слышала.