สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่จังหวัดพะเยา

  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา… 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้ ( 14 ม.ค.53 ) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ของตำรวจตระเวนชายแดน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ยังจังหวัดพะเยา
โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญได้สร้างมานานพร้อมกับการสร้างพระเจ้าตนหลวง เมื่อประมาณ พ.ศ.2034 มี พระเจ้าตนหลวง ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034-2067 ชาวพะเยาถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ในเดือนหก (ประมาณพฤษภาคม) จะมีงาน นมัสการพระเจ้าตนหลวง เดือนแปดเป็ง” จะมีประชาชนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ ได้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึก พระนามาภิไธยย่อ สธ.ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของวัดฯจำนวน 100 ราย โดยมีนายเชิดศักดิ์ ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของจังหวัดพะเยา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอภูกามยาว โอกาสนี้ ได้ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึก พระนามาภิไธยย่อ สธ.ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน จำนวน 100 ราย ทรงเปิดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งโรงเรียนดังกล่าว ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษาของชาติ
โอกาสนี้ได้ทรงเปิด “หอสมุดไอที 100 ปี สมเด็จย่า” โดยหอสมุดดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชนนี ทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้น เพื่อการศึกษาของนักเรียน บุคลากรและชุมชน โดยสถานที่ทุกแห่งที่เสด็จมีพสกนิกรชาวพะเยาร่วมเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก เวลา 13.00 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จกลับจังหวัดเชียงราย...