ตรวจสนามสอบบาลี

 นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยาได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีธรรม จังหวัดพะเยา
มีพระสงฆ์เข้าร่วมสอบบาลีธรรม จำนวน 120 รูป ณ วัดศรีโคมคำ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา