มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร

        ด้วยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00 น.ได้รับเกียรติ
จาก ภญ. จิราภรณ์ หาญธัญพงษ์ เภสัชกร และนางจิราภรณ์ วิรัตน์เกษม
เจ้าพนักงานเภสัชกร โรงพยาบาลพะเยา     ให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร จำนวน  3  รูป  จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)ซึ่งเป็นนักเรียน
วัดปัวดอย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบทุนการซึ่งเป็นนักเรียนวัดปัวดอย
อำเภอปงจังหวัดพะเยา  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
และคณะสงฆ์จังหวัด ขอขอบคุณท่านใจบุญทั้งสองท่าน  มา ณ โอกาสนี้