โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม       
เขียนโดย manager    

                   
             
          นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ     ผู้ประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาระหว่างวันที่  8 - 10 เมษายน 2553 มีผู้เข้ารับ
การอบรม จำนวน 204 คน ณสำนักปฏิบัติธรรมวัดอนาลโย
ทิพยาราม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และมีผู้ที่ได้รับ
พิจารณาให้เป็นแกนนำจะเข้าอบรมระดับภาค จำนวน 20 คน คือ

   รายชื่อแกนนำโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม
  และจรรยาบรรณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล                         ตำแหน่ง        โรงเรียน          สังกัด                          เบอร์โทรศัพท์

๑ นายกมล   หทัยดำรงค์วิทยา ผู้อำนวยการ   ร.ร.บ้านไร่อ้อย สพท.พะเยา    เขต ๑  ๐๘-๔๒๓๕-๙๒๕๘ ประธาน
๒ นายจำนงค์  จันแปงเงิน ผู้อำนวยการ         ร.ร.อนุบาลภูซาง สพท.พะเยา เขต ๒  ๐๘-๙๙๕๓-๕๒๐๐ รองประธาน
๓ นางเกษริน    สุขตัว ครู วิทยาลัยเทคนิค      อาชีวะศึกษา                                                           รองประธาน
๔ นางวัชรา   ชูเกษ ครู ค.ศ. ๒                   ร.ร. บ้านปาง สพท.พะเยา      เขต ๑      ๐๘-๙๕๕๙-๘๓๓๒ กรรมการ
๕ นางกัญชพร   เผ่าฟู ครู ค.ศ. ๒                 ร.ร.บ้านสันป่างิ้ว สพท.พะเยา  เขต ๑  ๐๘-๕๖๒๓-๔๒๕๔ กรรมการ
๖ นางสุภลัคน์   จอมโพธิ์ ครู  ค.ศ. ๒   ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์ สพท.พะเยา  เขต ๑  ๐๘-๖๑๘๗-๓๓๒๕ กรรมการ
๗ นางพยอม   สุระวงศ์ ครู ค.ศ. ๒   ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์ สพท.พะเยา  เขต ๑      ๐๘-๖๑๘๗-๓๓๒๕ กรรมการ
๘ นายเสถียร   จุลพงษ์ รอง ผอ. -                                   สพท.พะเยา  เขต ๑                                 กรรมการ
๙ นางกิตติมา  จันทร์บรรจง ศึกษานิเทศน์ -                      สพท.พะเยา  เขต ๑ ๐๘-๒๓๘๙-๕๔๐๐ ผู้ประสานงาน สพท.๑
๑๐ นางกิ่งษร   เปาวัลย์ ครู ค.ศ. ๓          ร.ร.บ้านหนองท่าควาย สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๗๐๖-๘๑๒๔ กรรมการ
๑๑ น.ส. นิภาลัย  แรกข้าว                  ครู ค.ศ. ๒ ร.ร. บ้านแฮะ สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๘๘๓-๕๒๗๒ กรรมการ
๑๒ นางเกษร   นามวงศ์            รอง ผอ. ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๔๘๒๐-๗๒๗๙ กรรมการ
๑๓ นายสำราญ  เย็นใจ             ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านแวนโค้ง สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๙๕๐-๐๗๖๔ กรรมการ
๑๔ นางกมลวรรณ   ไชยมงคล ครู ค.ศ. ๓ ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่ง สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๓๘๖-๖๒๔๐ กรรมการ
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
๑๕ น.ส. อำพร  วงศ์ใหญ่               อ. ร.ร.ชุมชนบ้านเชียงบาน สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๙๔๓๐-๘๐๗๒ กรรมการ
๑๖ นางพิสุทธา  ชัยชนะ - - สพท.พะเยา                         เขต ๒ ๐-๕๔๔๒-๑๑๕๑ ผู้ประสานงาน สพท.๒
๑๗ นางวิไล   เสาร์จร ครู ค.ศ. ๓           ร.ร. บ้านท่าฟ้าใต้ สพท.พะเยา  เขต ๒ ๐๘-๑๙๕๑-๙๐๕๒ กรรมการ
๑๘ นายโอภาส  จักรเทพวงศ์ ครู ค.ศ. ๒  ร.ร. ผาช้างมูบ สพท. พะเยาเขต ๑ ๐๘-๙๓๗๑-๒๙๙๐ เลขาฯ
๑๙ ผอ.ประเสริฐ  แนวหลาน ผอ.กองการศึกษา - เทศบาลเมืองพะเยา  ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐ นางจินดา   หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนา  - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ๐๘-๑๐๒๗-๔๒๐๘
      ผู้ช่วยเลขานุการ

Мне кажется, я вижу домик, сказала спустя несколько минут Эйрадис.

Просторная "Скачать песни группа фабрика"комната, в которой они "Инструкция ваз 2106"оказались, была почти точной копией той, в которой принимала Мака принцесса Ирена вероятно, это "Скачать песню драм"помещение было заблаговременно приготовлено для другой принцессы из маленькой страны, владеющей только одним языком.

Ответом ему были ""три улыбки и озабоченное выражение на лице у парня.

Он всегда восхищался своим учителем.

спросила Эйрадис, не спуская ""глаз с потерявшего материальность привидения.

А впереди забрезжил слабый свет.